keverhuren.nl de mooiste kever cabrio's
www.keverhuren.nl
Home
De Kevers
Foto album Kevers
Prijzen
Contactformulier
Voorwaarden

  

VOORWAARDEN (met chauffeur) 

 

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

voertuig:                  het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de overeenkomst;

gebruiker:                de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als gebruiker of opdrachtgever de overeenkomst sluit;

eigenaar:                 de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar van de auto de overeenkomst sluit;

chauffeur:               de feitelijk bestuurder van het voertuig die door de eigenaar is aangewezen.

schade van de

eigenaar:                 de vermogensschade die eigenaar direct of indirect lijdt ten gevolge van:

                               - beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de eigenaar. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig.

                               - met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de eigenaar, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.

 

 

Artikel 1: Bepaling van de vergoeding, overige kosten en de duur

1.      De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en de vergoeding zoals op de overeenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen.

2.      Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller.

 

Artikel 2: Annulering

De eigenaar houdt zich het recht voor om ten allen tijden de overeenkomst te beeindigen.

 

Artikel 3: Betaling

1.   De schulden van gebruiker zijn brengschulden. Voor aanvang van de gebruiksperiode kan vooruitbetaling van de vergoedingen worden verlangd.

2.      Eigenaar is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de gebruiksperiode als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot kontante betaling van gebruiker te verlangen.

3.      Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de gebruikstermijn te geschieden.

 

Artikel 4: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Gedurende de in de overeenkomst afgesproken periode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor (extra) brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van gebruiker.

 

Artikel 5: Gebruik van het voertuig

1.      Gebruiker dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen   dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

2.      Gebruiker is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; gebruiker kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

3.      Alleen de chauffeur mag het voertuig besturen, tenzij anders aangegeven op de overeenkomst.

4.      Gebruiker is gehouden de auto schoon te houden. Gebruik van gekleurde confetti e.d. is niet toegestaan. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van ¤ 25,-.

5.      In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het gebruiker niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

6.      Gebruiker is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de gebruiker voor schade

1.      Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt gebruiker verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

2.      Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade van de eigenaar die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de gebruiksperiode of anderszins verband houdende met het gebruik van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

3.      Indien krachtens een door eigenaar al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan eigenaar of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de gebruiker onverlet.

 

Artikel 7: Herstellingen van het voertuig

1.      De gebruiker is verplicht de kosten van schadeherstellingen te betalen, die tijdens de gebruiksperiode zijn ontstaan.

2.      Herstellingen dienen door de eigenaar te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf.

 

Artikel 8: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid eigenaar

Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig niet als gebrek gelden.

 

Artikel 9: Ontbinding van de overeenkomst

Eigenaar is gerechtigd de overeenkomst éénzijdig zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen,onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid van de gebruiker voor gedragingen of nalatigheden van anderen

Gebruiker is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van gebruiker hadden.

 

 

januari 2004

 

 

VOORWAARDEN (zonder chauffeur)

 

I.v.m. de verzekering leent u de auto, omdat dit in de hobby-sfeer valt en een zogenaamde verhuurverzekering niet kostendekkend is.

 

Begripsomschrijving

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

voertuig:                  het voertuig of de andere zaak, die het onderwerp is van de overeenkomst;

gebruiker:                de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als gebruiker of opdrachtgever de overeenkomst sluit;

eigenaar:                 de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als eigenaar van de auto de overeenkomst sluit;

bestuurder:             de feitelijk bestuurder van het voertuig.

schade van de

eigenaar:                 de vermogensschade die eigenaar direct of indirect lijdt ten gevolge van:

                               - beschadiging of vermissing van het voertuig of van toebehoren of onderdelen daarvan, of van een andere zaak van de eigenaar. Tot deze schade behoren onder meer de kosten van vervanging van het voertuig.

                               - met of door het voertuig aan persoon of goed toegebracht nadeel, waarvoor de eigenaar, de kentekenhouder of de aansprakelijkheidsverzekeraar van de auto aansprakelijk is.

 

 

De bestuurder heeft minimaal 2 jaar een geldig nederlands rijbewijs. een kopie hiervan wordt verstrekt aan de eigenaar.

 

 

Artikel 1: Bepaling van de vergoeding, overige kosten en de duur

1.      De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode en de vergoeding zoals op de overeenkomst is vermeld of anderszins schriftelijk is overeengekomen.

2.      Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller. Indien de kilometerteller defect raakt, dient dat onmiddellijk te worden gemeld aan eigenaar.

3.      Gebruiker verplicht zich het voertuig uiterlijk op de dag en op het tijdstip dat de overeenkomst eindigt aan het in de overeenkomst vermelde adres terug te bezorgen, tenzij voordien anders is overeengekomen.

 

Artikel 2: Overschrijding van de gebruiksperiode

Indien het voertuig niet binnen de in de overeenkomst vermelde periode bij eigenaar of met toestemming van eigenaar bij een derde is ingeleverd, is eigenaar gerechtigd het voertuig onmiddellijk terug te nemen. De eigenaar houdt zich het recht voor om ten allen tijden de overeenkomst te beëindigen.

 

Artikel 3: Annulering

Annulering van de overeenkomst is niet mogelijk, tenzij schriftelijk een annuleringsregeling is overeengekomen.

 

Artikel 4: Betaling

1.   De schulden van gebruiker zijn brengschulden. Voor aanvang van de gebruiksperiode kan vooruitbetaling van de vergoedingen, alsook betaling van een waarborgsom worden verlangd. Indien het vooruitbetaalde bedrag de te betalen vergoeding overtreft, strekt deze tevens tot vergoeding van alle andere bedragen die gebruiker eventueel aan eigenaar verschuldigd is. De waarborgsom wordt niet eerder geretourneerd dan zodra het voertuig is ingeleverd. In geval van schade wordt de waarborgsom niet eerder geretourneerd dan zodra duidelijk is dat de omvang van de schade het bedrag van de waarborgsom niet overschrijdt, waarna hooguit de waarborgsom minus het schadebedrag wordt geretourneerd. In geval van schade hoger dan de waarborgsom is de gebruiker verplicht deze te vergoeden na constatering van de hoogte van de schade door de eigenaar of een door de eigenaar aangewezen persoon of bedrijf.

2.      Eigenaar is te allen tijde, zowel bij het aangaan van de gebruiksperiode als bij de eventuele verlenging daarvan, gerechtigd betalingszekerheid of een opdracht tot kontante betaling van gebruiker te verlangen.

3.      Betaling dient, tenzij anders is overeengekomen, onmiddellijk na ommekomst van de gebruikstermijn te geschieden.

 

Artikel 5: Kosten verbonden aan het gebruik van het voertuig

Gedurende de in de overeenkomst afgesproken periode zijn de aan het gebruik van het voertuig verbonden kosten, bijv. tolgelden en de kosten voor brandstof, reiniging en parkeren voor rekening van gebruiker.

 

Artikel 6: Gebruik van het voertuig

1.      Gebruiker dient op zorgvuldige wijze met het voertuig om te gaan en ervoor te zorgen   dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt.

2.      Gebruiker is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij eigenaar terug te bezorgen. Gebruiker is verplicht tot het ongedaan maken van door hem of namens hem aangebrachte veranderingen en toevoegingen; gebruiker kan ter zake geen enkel recht op vergoeding doen gelden.

3.      Alleen personen die in de huurovereenkomst als bestuurder zijn aangeduid, mogen het voertuig besturen. Het is gebruiker niet toegestaan het voertuig ter beschikking te stellen aan een persoon die niet als bestuurder is vermeld op de overeenkomst.

4.      Indien de auto uit de macht van gebruiker geraakt, dient hij eigenaar daarvan terstond in kennis te stellen.

5.      Het is gebruiker niet toegestaan lifters of dieren in het voertuig mee te nemen, het voertuig te gebruiken voor rijles of met het voertuig wedstrijden, snelheids-, rijvaardigheids- of betrouwbaarheidsproeven te houden.

6.      Het is gebruiker niet toegestaan het voertuig buiten de landsgrenzen van Nederland te brengen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met eigenaar.

7.      Gebruiker dient alle vloeistoffen en de bandenspanning op het vereiste niveau te (laten) houden. (zie instructiekaart)

8.      Gebruiker is gehouden de auto schoon te retourneren. Gebruik van gekleurde confetti e.d. Bij niet-nakoming van deze verplichting kunnen de schoonmaakkosten in rekening worden gebracht, met een minimum van ¤ 25,-.

9.      Gebruiker dient voor het voertuig geschikte brandstof te tanken. (zie instructiekaart)

10. In geval van schade of defecten aan het voertuig, is het gebruiker niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of van de defecten, of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

11. In geval van enige gebeurtenis waaruit schade kan voortvloeien, is gebruiker verplicht:

-   eigenaar hiervan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen;

-   de instructies van eigenaar op te volgen;

-   gevraagd en ongevraagd alle inlichtingen en alle bescheiden die op de gebeurtenis betrekking hebben aan eigenaar te verstrekken;

-   binnen 24 uur een volledig ingevuld en ondertekend schadeaangifteformulier aan eigenaar te overleggen;

-   zich van erkenning van schuld in enigerlei vorm te onthouden;

-   het voertuig niet achter te laten zonder het behoorlijk tegen het risico van beschadiging of vermissing beschermd te hebben;

-   de eigenaar en door de eigenaar aangewezen personen alle gevraagde medewerking te verlenen ter verkrijging van schadevergoeding van derden of ten verwere tegen aanspraken van derden.

12. Gebruiker is verplicht de verplichtingen en verboden van dit artikel op te leggen aan bestuurder, passagiers en andere gebruikers van het voertuig en toe te zien op de nakoming daarvan.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid van de gebruiker voor schade

1.      Indien tussen partijen geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt gebruiker verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

2.      Gebruiker is aansprakelijk voor alle schade van de eigenaar die is ontstaan ten gevolge van enige gebeurtenis tijdens de gebruiksperiode of anderszins verband houdende met het gebruik van het voertuig, met inachtneming van het navolgende.

3.      Indien krachtens een door eigenaar al dan niet verplicht afgesloten verzekeringsovereenkomst tegen het risico van cascoschade of tegen het risico van wettelijke aansprakelijkheid een uitkering wordt verstrekt aan eigenaar of aan een derde, laat dat de aansprakelijkheid van de gebruiker onverlet.

 

Artikel 8: Herstellingen van het voertuig

1.      De gebruiker is verplicht de kosten van schadeherstellingen te betalen, die tijdens de gebruiksperiode zijn ontstaan.

2.      Herstellingen dienen door de eigenaar te worden uitgevoerd. Indien dat redelijkerwijs niet mogelijk is, dienen de werkzaamheden te worden verricht door een garagebedrijf. Gebruiker dient alvorens het voertuig voor herstellingen aan te bieden, hiertoe toestemming van eigenaar te krijgen.

 

Artikel 9: Gebreken aan het voertuig en aansprakelijkheid eigenaar

Tussen partijen kan een tekortkoming aan het voertuig niet als gebrek gelden.

 

Artikel 10: Van overheidswege opgelegde sancties en maatregelen

Voor rekening van gebruiker zijn alle sancties en gevolgen van maatregelen die in verband met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig van overheidswege worden opgelegd.

 

Indien deze sancties en maatregelen aan eigenaar worden opgelegd, is gebruiker gehouden eigenaar op diens eerste verzoek schadeloos te stellen, waarbij gebruiker aanvullend de kosten van incasso in en buiten rechte verschuldigd wordt.

Indien eigenaar in verband met enige gedraging of nalaten van gebruiker, zoals een verkeersovertreding, informatie aan autoriteiten verstrekt, is gebruiker gehouden de daarmee gepaard gaande kosten te vergoeden.

 

Artikel 11: Ontbinding van de overeenkomst

Eigenaar is gerechtigd de overeenkomst éénzijdig zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst te beëindigen en zich weer in het bezit van het voertuig te stellen, onverminderd zijn recht op vergoeding van kosten.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid van de gebruiker voor gedragingen of nalatigheden van anderen

Gebruiker is aansprakelijk voor gedragingen en nalaten van de bestuurder, de passagiers en andere gebruikers van het voertuig, ook indien deze niet de instemming van gebruiker hadden.

 

 

januari 2004

Top
www.keverhuren.nl | info@keverhuren.nl